En uppskattning av ryttartävlingars koldioxidutsläpp 2022 baserad på de tävlandes transporter till och från tävlingsplatsen

Följande är en grov uppskattning av koldioxidutsläppet orsakat av ryttares transporter till och från ridsporttävlingar år 2022.

Då tävlingssidan av den svenska ridsporten är stor (enligt Svenska Ridsportförbundet var det över 315 000 tävlingsrelaterade starter under 20221) blev jag intresserad av att veta hur stor klimatpåverkan denna medför.

Istället för att försöka beräkna den totala klimatpåverkan av allt tävlingsrelaterat (vilket är ett enormt arbete) kommer jag nu istället enbart att fokusera på ett mindre område; nämligen hur mycket koldioxid de tävlandes transporter till och från tävlingsplatserna släpper ut.

Beräkning av färdad sträcka

Jag har inte lyckats hitta någon officiell publicerad information kring hur många som tävlar hur ofta, och inte heller hur långt varje ekipage åker i genomsnitt per år till och från tävlingar.

För att lösa detta har jag använt mig av Tävlingsdatabasen (TDB), närmare bestämt ryttarrankingen för år 2022. Då denna databas innehåller cirka 20 000 ryttare, och då det saknas ett allmänt tillgängligt API till TDB (snälla ge oss ett sådant), så fick jag istället manuellt hantera all data jag behövde.

Ryttarrankingen listar alla svenska registrerade ryttare i rankad ordning från högst till lägst poäng. Jag delade upp dessa 20 000 ryttare i tre grupper;
1. Topp 1000: de 1000 högst rankade ryttarna
2. Medel 1001-19000: Alla ~18 000 ryttare mellan plats 1001 och 19 000
3. Lägsta 19001-20125: De resterande ~1025 ryttarna

Dessa tre grupper valdes för att de högt rankade ryttarna ofta tävlar mycket mer och färdas längre (vilket jag visar senare). Genom att dela upp alla ryttare kan jag undersöka om koldioxidutsläppet varierar beroende på ranking.

Genom att använda mig av random.org valde jag sedan mer eller mindre slumpmässigt ut fem ryttare från varje grupp, vilka fick representera deras grupper i ett slags medelvärde. Jag försökte få en så jämn spridning som möjligt inom gruppen för att få ett så realistiskt resultat som möjligt.

När de fem ryttarna var valda använde jag mig av datan i TDB för att se vilken ”hemklubb” de hörde till, och kollade upp var någonstans de hade tävlat.

Kör-avståndet mellan deras ”hemklubb” och tävlingsplatsen beräknades för alla tävlingar med hjälp av en routing-sida för bil där den snabbaste sträckan användes.

Begränsningar: Tävlingar med flera tävlingsdagar räknades bara som en tävling, och tävlingar på hemklubben räknades ej med. För att göra det enkelt har jag heller inte tagit i beräkning att vissa färdas med lastbil eller att någon har mer än en häst med sig. Urvalet av antal ryttare är även ganska lågt, vilket kan ge en lite skev bild av hur det ser ut i verkligheten.

Det totala avståndet färdat för varje ryttare beräknades och ett medelvärde för varje grupp togs fram, vilket gav mig en indikation på hur långt en ryttare i respektive grupp färdas i genomsnitt.

En graf över färdad sträcka till och från ryttartävlingar per person uppdelat efter TDB ranking
Figur 1. Graf över hur långt en tävlingsryttare färdas i genomsnitt beroende på dess TDB-ranking.

I Figur 1 kan vi se hur långt varje ryttare färdas i genomsnitt beroende på vilken ranking de har i TDB. Det vi ser är att ryttare med hög TDB-ranking generellt färdas längre för att ta sig till och från tävlingar, medans ryttare i de lite lägre rankerna troligtvis färdas mestadels i närområdet.

Beräkning av CO2-utsläpp

En medelstor bil släpper ut i genomsnitt 0,1-0,25 kg CO2/km2,3, med häst i släp har jag antagit att siffran istället ligger runt 0,3 kg CO2/km med tanke på den extra vikten och släpets luftmotstånd. Genom att multiplicera sträckan med CO2-utsläppet kan jag då få fram en siffra över det totala utsläppet för hela resan.

En graf över koldioxidutsläppen som ett resultat av färd till och från ryttartävlingar per person uppdelat efter TDB ranking
Figur 2. CO2-utsläpp per ryttare uppdelat i TDB-ranking.

Figur 2 ovan visar genomsnittligt koldioxidutsläpp per ryttare beroende på vilken ranking i TDB de har. Denna graf är direkt proportionerlig mot Figur 1 då utsläppen är en linjär funktion av färdad sträcka.

Ryttarna med hög ranking som tävlar ofta släpper ut mer koldioxid, vilket är väntat då de ofta färdas mer och längre.

En graf över koldioxidutsläppen som ett resultat av färd till och från ryttartävlingar uppdelat efter TDB ranking
Figur 3. Den totala mängden CO2 som släpps ut av ryttare från transporter till och från tävlingar uppdelat efter TDB-ranking.

Figur 3 visar det totala koldioxidutsläppet av de tre grupperna. Den totala mängden koldioxid som släpptes ut på grund av de tävlandes transporter till/från ridsporttävlingar under 2022 är minst 7400 ton CO2.

Om jag hade tagit i beräkning att många färdas med lastbil, stor eller liten, och att en del tar flyget till tävlingsplatsen hade mängden CO2-utsläpp varit mycket högre än vad jag har fått fram (varför jag skrev minst 7400 ton CO2). Till exempel drar en lastbil 4-5 gånger så mycket bränsle som en vanlig personbil. Om 50% av de i topp 1000-gruppen hade använt sig av lastbil hade deras CO2-utsläpp ökat från ~1700 ton per år till ~5500 ton per år.

Klimatavtrycket av tävlingar inom ridsporten är inte försumbart i det stora hela, vilket bland annat har tagits upp tidigare4. SVT har även rapporterat om ridsportens klimatpåverkan5.

Mina beräkningar har endast tagit med de direkta utsläppen från de som själva tävlar, men inte utsläppen från alla åskådare, funktionärer eller transporter av annat material som hör till tävlingen. Med dessa inräknat hade utsläppen varit mycket högre.

Så kan du minska din klimatpåverkan från transporter till/från tävlingar

  1. Tävla mindre. Behövs det verkligen tävlas?
  2. Samåk.
  3. Res kortare sträckor. Tävla i närområdet om det måste tävlas.
  4. Använd en elbil.

Fel i texten? Synpunkter? Kommentarer? Skriv nedan eller kontakta mig!
Då datan som jag har använt mig av kan spåras tillbaks till enstaka individer har jag valt att inte publicera den offentligt.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *